Sep 5, 2014

Najčešće postavljana pitanja građevinskih investitora u Srbiji (3)


U prvom delu ovog serijala tekstova dali smo odgovore na neka najosnovnija pitanja investitora o procesu projektovanja (ko izrađuje projekat, kako se naplaćuje, itd.), a u drugom delu je bilo reči o potrebnoj dokumentaciji za izradu projektne dokumentacije i dozvolama koje je investitor dužan da pribavi kako bi mogao legalno da započne radove na izgradnji objekta. Sada ćemo odgovoriti na neka pitanja koja se mogu javiti tokom samog procesa izgradnje.


Dobio sam građevinsku dozvolu, to znači da sad mogu da gradim?
Ne još. Izgradnja objekta mora biti prijavljena organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole najmanje 8 (osam) dana pre početka radova, na propisanom obrascu. Pre početka izvođenja radova moraju se izraditi i elaborati uređenja gradilišta i zaštite na radu, a zatim i dostaviti nadležnoj inspekciji rada. Gradilište se prethodno mora pripremiti, opremiti i obezbediti u skladu sa zakonom i pomenutim elaboratima, koje izrađuje odgovorni izvođač radova. Tek tada se može početi sa radovima.


Ko može da se bavi izvođenjem građevinskih radova?
Prema važećim propisima, građevinske radove može da izvodi samo preduzeće koje je registrovano za obavljanje tih delatnosti. Radovima mora da rukovodi odgovorni izvođač: inženjer arhitekture ili građevinarstva sa odgovarajućom licencom Inženjerske komore Srbije. Izvođenje radova mora kontrolisati nadzorni organ, to jest lice sa licencom za izvođenje predmetnih radova koje nije angažovano na izgradnji datog objekta.

Kakva dokumentacija se vodi na gradilištu?
U principu, o ovom pitanju investitor ne mora da brine jer o svoj gradilišnoj dokumentaciji brigu vodi odgovorni izvođač. Gradilišna dokumentacija vodi se u tri knjige:
  • Građevinski dnevnik - sadrži podatke o izvedenim radovima za svaki radni dan na gradilištu, uključujući poziciju, vrstu i količinu radova, dužinu radnog vremena, podatke o angažovanom ljudstvu i mehanizaciji, atmosferskim prilikama i slično;
  • Građevinska knjiga - sadrži podatke o izvedenim radovima po okončanim pozicijama, sa obaveznim skicama ukoliko se radovi izvedeni na terenu razlikuju u odnosu na poziciju opisanu projektom (što nije redak slučaj);
  • Knjiga inspekcije - sadrži podatke o posetama inspektora gradilištu, sa zapažanjima i eventualnim nalozima inspektora.


Postoji li još neki dokument koji je potrebno pribaviti u toku gradnje?
Vrlo važan dokument je Potvrda o usaglašenosti izgrađenih temelja, koja se mora pribaviti nakon izgradnje temelja. Ovom potvrdom dokazuje se da se prilikom izgradnje temelja nije odstupilo od projekta, što znači da se kasnije neće pojaviti ni značajna odstupanja u gabaritu objekta. Uz zahtev za izdavanje ove dozvole podnosi se geodetski snimak temelja, koji izrađuje geometar. Vreme potrebno za izdavanje ove potvrde je 8 (osam) dana i za to vreme se ne smeju vršiti radovi na daljoj izgradnji objekta.

Šta se dešava ako se prilikom izgradnje odstupi od projekta?
Priroda građevinskih radova je takva da objekat nikad ne može apsolutno da odgovara projektu, pa se minimalna odstupanja generalno tolerišu. Dozvoljeno odstupanje spoljnih dimenzija objekta iznosi do 30cm, a ukupne površine objekta do 3%. Ukoliko odstupanja prilikom izgradnje prevazilaze ovu marginu, potrebno je pre podnošenja zahteva za formiranje komisije za tehnički prijem izraditi Projekat izvedenog objekta (koji odgovara stanju na terenu) i podneti zahtev za izmenu građevinske dozvole.

Kako se vrši tehnički pregled objekta?
Komisiju za tehnički pregled formira organ koji je izdao građevinsku dozvolu, na zahtev investitora. Ova komisija sastoji se od licenciranih inženjera iz različitih oblasti, tako da za svaki deo glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, mašinski, elektrotehnički, itd.) postoji jedan član komisije. Komisija kontroliše da li je objekat izveden u skladu sa projektom i građevinskom dozvolom, prema propisima, standardima i pravilima struke, i daje ocenu kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih uređaja. Nakon izvršenog tehničkog pregleda, komisija daje konačnu ocenu da li je objekat podoban za upotrebu. Upotrebnu dozvolu izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u roku od 7 (sedam) dana po prijemu izveštaja komisije za tehnički pregled.

Procedura izgradnje objekta se završava dobijanjem upotrebne dozvole?
Ne baš. Po dobijanju upotrebne dozvole potrebno je i uknjižiti objekat, što se vrši u službi za katastar nepokretnosti na osnovu geodetskog snimka objekta i upotrebne dozvole. Ako se u objektu nalazi više odvojenih stambenih i/ili poslovnih jedinica, potrebno je izraditi i projekat etažnih delova, kako bi se svaki stan i/ili lokal uknjižio kao posebna jedinica. Nakon uknjižbe, objekat je u potpunosti spreman za korišćenje ili trgovinski promet.

U sledećem nastavku: Nekoliko pitanja o uknjižbi i legalizaciji objekata

Dopada Vam se ovaj tekst? Pratite perpetuuM Mobile i preko Facebooka.

No comments:

Post a Comment